Patrino Ansero kaj Infan-rakontoj kaj -kantoj

La muelisto sur la De - The Miller on the DeeRedakti

Sur la DE-O rivereto, Pitoreska en dometo, Logb bona muelisto Kiu estas fabrikisto De f dica vera gojo En la grandanima koro.

Ciutage li kantadis, Ke por ciam li rabados Bedauregojn de kun-homoj Kaj metos gojon en la domoj.


Be! Be! Nigra Ŝafo - BAA! BAA I BLACK SHEEPRedakti

Bleku, bleku, nigra ŝafol!

Ĉu lanon havas vi?

Jes Sinjoro, jes Sinjoro, mi havas sakojn tri.

Por la bona mastro kaj la mastrineto

Ankaŭ por la knab' kiu logas en vojeto.

La maljuna virino, Patrino Ansero - THE OLD WOMAN, MOTHER GOOSERedakti

La maljuna virino, Patrino Anserino, Loĝis en domego En granda arbaro. Tie je jrdego(?), Estas la strigo, Gardostarantino De la Anserino.

La maljuna virino, Patrino Anserino, Ofte tre deziris Vojaĝi, kaj ekiris For de la domego; Sur bona anserego Rajdis ŝi trans la ĉielojn Vidis du brilajn stelojn.


SIX LITTLE MICE SAT DOWN TO SPINRedakti

For spini sidis ses musetoj Sur siaj belaj ses segetoj ; Malbona venis katin^o Terure ruga cc busego: Dins si, "Permesu min Ke mi nun' vizitu vinl" Museto] kriis — ^"Savu ninl Ho, ni ne deziras vin!"


THREE WISE MEN OF GOTHAMRedakti

En Gotham' estas tri saguloj, Kiuj estis ja kunuloj ; Unufoje en pelvego Iris ili sur marego.

Jen fino de la tri kunuloj, Kiuj estis sageguloj.

Bo-pipo - BO-PEEPRedakti

Dolĉa Bo-Pipo estis knabineto Kiu kun lerta kaj sprita hundeto Ĉiam gardadis pri belaj ŝafetoj, Kiujn ŝi nomis siaj amatoj. Sed unufoje perdinte la vojon Ili ekrompis de Bo-Pipo la koron.

THE LITTLE MAN WITH THE LITTLE GUNRedakti

Iam estis juna homo,

Kiu loĝis en la domo;

Kiu havis pafileton

Kaj rondan plumban kugleton.

li ekiris rivereton, Tie vidis anaseton; Ĝin li pafis je la kapeto, Donis gin al Joaneto, Ordonante, "Rostu vi la anaseton nun por mi"

Bela fraŭlino, kien vi iras? - PRETTY MAID, WHERE ARE YOU GOING?Redakti

"Ho BELA knabino, mi multe deziras Lerni de vi kien vi iras."

"Por melki" respondis la juna fraŭlino, La bela kaj dolĉa kaj lerta knabino.

La Sinjoro diris — "Ho, donus al mi Tre grandan plezuron iri kun vi!"

Tiam si diris, 'Ho jes, se vi volas, Permeson al vi kuniri mi donas!"

"Ĉu grandan riĉaĵon posedas do vi?' De tiu knabino demandis nun li.

"Jen estas la sola riĉaĵo la mia, Nur la vizago, respond' estis ŝia.

    • Do nepre mi ne edziĝos kun vi.**

La mono-serĉisto diris al ŝi

"Ho ne, certe ne," respondis ŝi, "Ĉar tion neniam mi petis de vi."

A FROG WHO WOULD A-WOOING GORedakti

Unufoje cstis rano, Kiu estis la infano Dc trc bona Patrincto Kiu logis en marceto.

Patrineto al li diris-^ "Ranideto, mi deziras, Ke ne estu vi amanto De Frafilino Musobanto. Si ne havas bonon sangon Car si mangas buterpanon, Kaj ne satas bonajn vermojn, Musojn, cimojn kaj la herbojn.

"Kaj se vi kun si edzigos Trc malgoja vi farigos/'

GOOSEY, GOOSEY GANDERRedakti

Anserino^ anserego, Unufoje en cambrego Estis viro, kaj al U "Pregu, pregu" diris mi. Sed li ne obeis min Kaj mi tuj cljetis lin.


LITTLE MISS MUFFETRedakti

FRAŬLINETo Muffet sidis Sur herbajo, kaj ekridis, Dum ŝi manĝis el pelveto Multe da la kazeaĵo Kun selakto kaj f niktaĵa

Sed ŝi sends teruregon Ekvidinte aranegon Kaj rapide kuris ŝi Tiam for de tie q.


KITTY, WHERE HAVE YOU BEEN?Redakti

Katino, katino, kien vi iris? Sciigon pri tio mi certe deziras. "Mi iris Londonon (Car mi havis monon) Kaj vidis feinon, La bonan reĝinon"

"Kaj tie, katino, kion vi fans, Dum apud la trono fiere vi staris?" "Mi havis plezuron timigi museton, Kiu forkuris sub la seĝeton!"

ROCK-A-BYE, BABYRedakti

Ho dormu nun, dormu, infano mia. En la supro de alta arbo via; Kiam blovos dolĉa vento suda, Tiam lulos via lulilo kruda; Kiam blovos norda ventego terura, Tiam falos vi de l' arb-lito velura.

JACK SPRATT

"SOLE la grason donu al mi!" Jako Spratt petegis al ni, Car mia edzino ne kuiros gin, Kvankam humile mi petas sin.


SIMPLE SIMON

Malsaga Simono iris foiron, Kaj je la foiro renkontis la viron, Kiu al knaboj vendis pastecojn Ankaii aliajn bonajn acetojn.

Malsaga Simono ne havis "Bon-scnson" Ankaii ne havis miu "Bon-pencon" Sed al la viro Ire brave li dins, "Bonvolu, pastecon mi multe deziras,

La viro respondis gentile al li. "Unue, vi montru la pencon al ad/^


FACTS IN JINGLES 215


MOTHER HUBBARD

Maljuna Patrino Hubbard', laii bona singardo, Enmetis en srankon pecon da lardoi For doni al sia tre bona hundido, Kaj anka& al sia tre bela katido.

Sed tre malfelice por tiuj doriotitoj Estis en sranko musoj ne timigitaj ; Kaj car la srank-pordo ne havis fortecon, La malbonaj musoj formangis la lardpecon.


LITTLE BOY BLUE

Ho vekUy ho veku, Bluvesta Knabeto, Ho venu, ho venu kun via kometo: En nia herbejo jen estas bovinoj, Kaj en la grenejo estas safinoj. Veku, ho veku, dormema knabeto, Kaj blovu tre laute per via kometo.


216 FACTS IN JINGLES


MULTIPLICATION IS VEXATION

Malbona cstas MULTOBLIGADO,

Gi estas cagrenigo;

Simile malbona

Estas DIVIDADO

Kaj PRAKTIKO faras min

Frenezul' sen sentoj kvin.


PETER PUMPKIN EATER

PfeTBO^ PetrOi Manganto de kukuibOt Edzinon havis, sed en sia urbo Por edzino ne havis domon, Nek la buterpanon, nek ec pomoo.

Tiam de la bela Esperanto Petro ekfarigis ameganto; Tiam Kukurb-Petro havis domon, Ankafi buterpanon, kaj ec pomon*


FACTS IN JINGLES 217


DOCTOR FOSTER

SiNjORiNO Cikonio Kiu logis en tilio Unufoje tre deziris Ke iu kium si admiris (La senhara Doktor' Foster*) Venu helpi sin ce Gloucester. Porti sakon da infanoj, Por du bonaj samurbanoj; Sed malgoje, Doktor' Foster' Ne povis veni ec al Gloucester' Car la koto plutis lin, Kiel diris saga virin'.


JACK BE NIMBLE

ESTU lerta, Jaĉjo mia, Kaj agema knabo mia, Kandelingon ho transŝaltu, Nun do! Nun do I Ne, ne haltu!


218 FACTS IN JINGLES


SING JOYFULLY ON YOUR WAY

Skuiru gojege malglatajn voj^ojn, Transsaitu gojege la altajn montegojn. Car estas neniam lacega la koro En kiu ekzistas multe da gojo. La gajkoraj viroj estas karuloj, Sed malgojaj viroj estas teduloj.


PUSSEY IN THE WELL

"DiNGA^dongchduto r Katido en la putol Kiu enmetis sin? Malgrando Tomaso Green.

Kiu eltiris sin? Bonvole sciigu nin. Tomaso "Trout" estis 11; "Bona knabo diris nL


FACTS IN JINGLES 219


PEAS PUDDING HOT

PizpuDiNGO varma, Afi malvarma gi, Au ec de nau tagoj En poto tiu ci.

Kelkaj varma satas gin, Malvarma kelkaj volas gin; "En la poto," luj diras Ke gin ili ja deziras.


TOM THE PIPER'S SON

ToMASO la filo de Kaniosakisto, Ho certe le estis tre granda rabisto. * Car li unufoje la porkon deziris Li stelis la porkon kaj tiam foriris. La malgoja pork' tuj estis mangata Kaj tiam Tomaso li estis batata, De lia kolera sed tre bona patrb. Kaj thm ekkriis Tomas' lau la strato.


220 FACTS IN JINGLES


UTTLE MARY WITH HER CANARY

Tiu ci kanarieto Apartenas al Manjeto; Bona kid ec knabeto, Klin la nomo "Birdcto," Kaj li kantas dolcan kanton Car li havas bonan sanon. Tial juna beta Manjo Amon havas por "Birdcto."


MARY. QUITE CONTRARY

Via g:ardeno, kid kreskas gi ? Kontraiienia Mario, dim al ni I

Kun argentaj sonoriloj, Kaj kun konkoj por bariloj Kaj la kokeloj de bdaj konketoj. En rekta linio, ankafi fraiilinoj Tid bel^[aj kid fdnoj« 


FACTS IN JINGLES 221


BUTCHER, BAKER, CANDLE-STICK MAKER

'^RvBO-dubo-dubor Viroj tri en kuvo, Mi petas nun' de vi Nomojn de la tri.

Jen estas la bucisto, Kune kun la panbakisto, Ankaii tiu kandelisto Kiu estas ja rabisto.

Emfaze dim al la tri, "Iru, iru for de nil"


RAIN, RAIN, GO AWAY

Pluvo, foriru de tie ci, Krias Johaneto nun de vi: Je Aprila tago, tiam al ni Venu, bona pluvo, tien ci.


222 FACTS IN JINGLES


SING A SONG OF SIXPENCE

Kantu kanton de sespenco Kaj pri peco de sensenco; De sekalo en saketoj, Kaj bakado de merletoj ; En la regaj pudingetoj Hi kantas ce festetoj.


THE OLD WOMAN IN A SHOE

Jam de longe logis en suego Tre maljuna grasa virinego, Kiu havis multajn infanetojn Dek knabinojn kaj knabetojn. Certe la geinfanetoj Estas pfte turmentetoj.

Ciunokte al la geinfana grupo Estis donata la senpana supo ; Tiam forte batis si la infanetojn Gis kuris Ui en siajn litetojn.


FACTS IN JINGLES 223


THE LITTLE BOY AND THE LITTLE SPARROW

Unufoje pasereto Sidis bele sur branceto: Venis tre malbona knabo, Kun pafarko kaj la sago, Diris Ii — ^"Vin pafos mi; Pastec' nun farigos vil Pasereto, tie ci." "Per knabeto mortos mi, Se mi restus sur la branco Apud tre malbona knabo." Tial for de la branceto Li forflugis de knabeto.


SNAIL, SNAIL, COME OUT OF YOUR HOLE

LiMAKO, ho limako mia, Elvenu do el truo vial Se vi ne obeis min Tiam mi ja batos vin.


224 FACTS IN JINGLES


PATTI CAKE

Ho Sinjoro Panbakisto, mi petegas vin, Faru bonan kuketon nun por mi ! Frapetu kaj piku, kaj marku gin per I, Kaj enmctu gin en fornon por Petro kaj mi.


THREE BLIND MICE

Tri blindaj musojl Tri blindaj musojl Per dek-du kruroj, Per dek-du kruroj, Kuris post virino Kiu estis edzino De la bona farmmastro Aprobita de V pastro. Tiam sia filo Per granda trancilo Mallongigis la vostojn Kaj ricevis ties kostojn.


FACTS IN JINGLES 225


OLD KING COLE

Maljuna Rego-KOL, De Reglando Gojo, Animon gajan ja posedas, AlmenaJi tiel ni mem kredas.

Pipo kaj pelvo da vin' Ciam multe placas lin, Ankaii la belaj 3onoj Dc la tri violonoj — Tui, diddel, diddel, di! Dins la violonoj tri.


MY SON JOHN

DiDEL, pudingeto, mia filo Johan' Iris en liton, strumpojn portante, Sur la piedoj unu suon havante, Pidel, pudingeto, mi^ filo Johatf.


226 FACTS IN JINGLES


DICKORY DOCK

DiKERi^ dikeri, kuragetol Supren fltigis la porketo. Tiam vir' en aersipo Flugis post la pork' kun vipo; Kaptis voston de porkido, Jen por ni tre gaja ridol


BARBER, BARBER, SHAVE A PIG

Ho, barbiro, razu vi, Tiun porkon nun por mi. Car tre multe mi deziras Antaii ol la pork' f oriras, Havi nigrajn harojn liajn, Dankojn vi ricevos miajn: Kaj pincprenon donos mi De la flartabak' al vi; Perukon por la senhando Faru vi| ho bonq[uIo« 


KANTETOJ INFANAJ. "TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR!" Ekbrilu, ekbrilu, malgranda steleto! Kio estas vi, multe mi miras; Tiel alta, altega, el nia tereto, Diamant’ en ĉiel’ vi aperas. "THE NORTH WIND DOTH BLOW." Blovas norda vento, Neĝa estas sento, Kion faros tiam ruĝgorĝeto? En grenejo restos, Varme tie nestos, Sub flugil’ kaŝite la kapeto. "HEY, DIDDLE DIDDLE!" Babilo, babileto! Kato kaj violoneto, Bovino super lunon eksaltante; Hundeto multe ridis, Ludeton kiam vidis, La plado kun kulero forkurante! "LITTLE JACK HORNER." Ĵak Horner malgranda, En kojno sidanta, Kun pasto de prunoj sin festas; Enmetis fingregon, Eltiris prunegon, Kaj diris, "Knab’ bona mi estas!"

Tradukis Ben Elmy.

JACK AND JILL

Grimpante sur monteton Jako kaj Jilo, Portante la akvon en akvocerpilo; Havis renverscm Jakoto kaj Jilo, Kune kun la akvo en akvocerpilo; Kaj tre granda stono rcnnpis la verton De juna, Jako, kiu timis tiun sperton.


OLD MOTHER GOOSE

SiNjORiNO AnserinOy Ho vi estas papaginol CvL la plumojn havas vi. For donaci nun al mi?

Jes mi havas, knabineto, Flumojn por flugilplwneto, Kaj por via f ratineto Plumoin por V ark-pafileto.


228 FACTS IN JINGLES


LITTLE TOM TUCKER

ToMASETo florojn kantis? Por akiri mangon ; Cu li florojn plantis? Cu li portis frangon?

Kion vere mangos li? Tion ja demandas ni. Eble bonan buterpanon Ankau dolcgustan bananon.


HARK! HARK I THE DOGS DO BARK

Ho auskultu geknabetoj Je bojado de hundetojl Almozuloj kun kurago Venas nun al la vilago; Kelkaj en la cifonetoj Aliaj en velurrobetoj Jen la kauzo de bojado, ]U m^ldplcai bun^-kawtado.


FACTS IN JINGLES 229


JACK SPRATT

Jako Spratt' porketon havis, Grandegecon gi ne havis; Ne grasa estas gi Kaj Jako diris li "Mezampleksa porketo Vi estas ja gruntcjtol"


TAFFY WAS A THIEF

'Taffy" estis Kimro kaj granda rabisto,

Eble li deziris esti la bucisto,

Car se mi ne restus ciufoje ce mi

Tre kvicte vcnus f ripono tiu ci ;

Li forstelis pecon de V ostinternajo ;

Kaj malgrandan pecon de bona bovajo.

Tiam iris mi al ties eta domo: Dormis en la lito la kanajla homo. Kaj mi multe batis lin sur la kapo lia. Per armilo bona, bovost' en mano mia.


230 FACTS IN JINGLES


CURLY LOCKS

Ho Bukloharuleto, Mia dolca knabineto, Estu mia edzineto; Kaj nenia cagrenajo Venos por turmenti vin Se vi nur akceptos min.

Tiam vi ne pladojn lavos Nek aliajn taskojn havos, Sur kuseno mola sidos Sole min vi ciam vidos, Kaj vi mangos fragoberojn Kaj la kremon kaj sukeron.


HOT CROSS BUNS

Varmegaj krucaj bulketoj, Unu por nur du pencetoj, Doau ilin al la filoj, Se ne mangos la filinoj.


\


FACTS IN JINGLES 231


FIVE LITTLE PIGS

Unu porketo, vcndejon iris li. La dua porket' restas hejme ce si, Tria ja havis bonan rcstbefon, Kvara porko havis, ho nenion; Sed la malbona infaneto, Kiu estas grasa porketo, Ciutage krias li, "Pf-w, pi-vi, pi<H, pi-vi-vir


HUMPTY DUMPTY

HuMPTo-DuMPTo sur la muro sidis, Scd Humpto-Dumpto sendube ne vidis Ke la muro havis nenian forton Gis post li enfalis en la stonan korton. Mi malgoje diras gin: Neniu povis Icvi lin, Neniu el la grandaj regoj Nek la multaj longaj pregoj.


232 FACTS IN JINGLES


TO MARKET

Vendejon, vendejon, iru vi, Kaj acetu, kaj acetu, ho por mil Grasan porketon, grasan porketon Ho alportu en dometon!

Vendejon, vendejon iru vi, Kaj acetu, kaj acetu, ho por mi! Grasan porkegon, grasan porkegon. Ho alportu en domegon 1


OH, PRETTY LITTLE GIRL, WHERE ARE YOU GOING?

Ho bela knabineto, kien iras vi? Mi iras al gardeno kaj laboros mi Trancante belajn rozojn por regino kara Kiu estas dolca, ankafi tre bonfara. Grandan kiel suo diamanton donos si. Tiam mi salutos sin, dirante 'dank' al vi'."


FACTS IN JINGLES 233


THE MAN IN THE MOON

La Viro en la Luno, tnalsupren talis li, Kaj la vojon al Norwich' demandis li de mi. Mi plezure lin direktis trans la belan sudon Kaj la Viro de la Luno tie brulis sian buson, Kun apetit' mangante de la bona avensupo, Kiu estas la mangeto tre malvarma por la pupa


MARJORY DAW

Kun Margarito Daii Sur la balancilo, Mi sidas babilante,— - Kiel bela veturilot


WHO IS MOTHER GOOSE?

Patrino Anserino Si estas la diino De la geknabetoj Kaj la infanetoj


234 FACTS IN JINGLES


MARY HAD A LAMB SONG

Manjo kun la bela saf, bela saf, bela saf Manjo kun la bela saf mi tre amas vin.

Cu vi amas, amas min? amas min? amas min? Cu vi vere amas min, mia belulin'7


MY BLACK HEN

Hiketi^ Piketi, nigra kokino Ovojn demetis por la fraiilino. Kaj ciutage la rica Sinjoro Volas aceti per multe da oro.


GREAT A, LITTLE A

Granda kaj malgranda A, Kaj saltanta Bo: El la srank' mi volas ke Iru katinoif


FACTS IN Jingles n5


MARY HAD A LITTLE LAMB

Safidineton havis Mario,

La kapridineton Mario,

Kaj cie kaj ciam kiam si foriris

La safidincto tre multe deziris

Veni kun si al la eta lemejo;

Ankau kun si al la bona pregejo.


PRETTY LITTLE MAID WITH PRETTY LITTLE BONNET


La bela capeleto De la knabineto Tre malsaga faris sin Car si sole satis gin*


236 FACTS IN JINGLES


ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE

Unu, du, kun la tri, kvar, kvin. La kaptita fiso mordis min. Kauze de tio liberigis gin Mi pro tim' ke gi elmordos min.


THE LITTLE GIRL WITH THE LITTLE CURL

EsTis knabineto, kiu portis belan bukleton, Ankafi belan f albaleton kaj veluran kapoteton. Kiam ajn si estas bona, bonega estas si; Sed tre ofte malbonega estas si al nL