Scienca Revuo/vol. 1, n-ro. 1/ISAE-informoj

Ĉe la naskiĝo de „Scienca Revuo” Indekso : Scienca Revuo (1949)
de S. Alexandersson
ISAE-informoj
Al la aŭtoroj kaj tradukantoj
vol. 1, n-ro. 1 (1949), p. 4–5

ISAE-INFORMOJRedakti

PDF-Dosiere

1. Kongresa kunveno 1948. Decidoj: a) Akcepto de statuto, kiu estos metata al referendumo inter la membroj. b) S-ro E. D. Durrant, Britujo, estis elektata vicprezidanto post s-ro Woodruff, Britujo kaj s-ro Sven Alexandersson, Svedujo, estis elektata sekretario post s-ro Jaroslav Hanuŝ, Ĉeĥoslovakujo. c) Aprobo de la nederlanda propono pri eldono de Scienca Revuo ĉe la eldonejo de Muusses, Nederlando. d) Aliĝo al UEA kiel kunlaboranta faka asocio.

2. Adreso. La adreso de ISAE estas: S-ro Sven Alexandersson, Ulricehamnsvägen 16 nb, Hammarbyhöjden, Svedujo. Poŝtkonto 190976.

3. Estraro. Kiam la statuto estos definitiva, ni elektos estraron, sed ĝis tiam funkcios kiel provizora estraro: prezidanto C. Støp-Bowitz, Norvegujo, vicprezidantoj G. F. Makkink, Nederlando, kaj E. D. Durrant, Britujo, sekretario S. Alexandersson, Svedujo.

4. Landaj delegitoj. ISAE havas delegitojn en 17 landoj:

Argentino: L. Musih, Boycá 441, Buenos Aires.

Aŭstrujo: H. Sirk, Baumgasse 26, Wien III.

Britujo: E. D. Durrant, 15 Beaufort Road, Reigate, Surrey.

Bulgarujo: S. Ĝuĝev, str Parĉeviĉ 13, Sofia.

Ĉeĥoslovakujo: M. Litera, nám. pres. Beneŝe 16, (Krystalerie), Jablonec nad Nisou.

Danujo: J. Vesterland-Andersen, Bernstorffsvej 78 St.th., Hellerup.

Francujo: E. François, 1 Allée du Rond Point, Orly, Seine.

Germanujo: C. Dellian, Augustenstrasse 40/3, München 2, US. Zone.

Hungario G. Bodnár, Bajczy Zsilinsky ut. 60, Budapest V.

Italujo: G. Ganuto, Ospedale Maggiore, Parma.

Jugoslavujo: M. Gjivoje, Vodnikova 19/II, Zagreb I.

Nederlando: G. F. Makkink, Eekhoornlaan 10, Bennekom.

Norvegujo: C. Støp-Bowitz, Stensgt. 22b, Oslo 34.

Nov-Zelando: A. L. Ferguson, 42 St. Georges Bay Road, Parnell, Auckland.

Polujo: J Toczyski, Morska 77, Gdynia.

Svedujo: G Nilsson, Tallvägen 345, Viggbyholm.

Usono: L. Ware, 311 Melrose Court, Iowa City, Iowa.

5. Membrokotizo. La membrokotizo por 1949 (kun Scienca Revuo) estas 10 anglaj ŝilingoj = 7,50 svedaj kronoj =5,50 nederlandaj guldenoj. Sendu la monon al la delegito, aŭ rekte al ISAE se ne estas delegito en via lando.

6. Scienca Revuo, la organo de ISAE, ampleksos jare kvar kajerojn de po 40 paĝoj (normalformato 148 × 210 mm).La abonpezo estas 9 anglaj ŝilingoj (ned. gld 5). Personoj, kiu deziras plian informojn, sin turnu al la vicprezidanto de ISAE G. F. Makkink, , Eekhoornlaan 10, Bennekom, Nederlando. Li petas al la naciaj ISAE-delegitoj varbi kaj kaj kolekti abonojn kaj sendi la adreson al li. Manuskriptojn oni prefere sendu rekte al la redaktoro s-ro W. P. Roelofs, Kerkpad ZZ 53, Soest, Nederlando. Por aktivaj membroj de ISAE la abonprezo estas enkalkulita en la membrokotizo.

7. Statuto. La statuto, akceptita de la kunveno en Malmö, estis je novjaro sendata al la brita kaj nederlanda societoj kaj al la membroj en aliaj landoj por referendumo. Oni respondu antaŭ la 1-a de marto.

8. Aliĝilo. Ĉiu membro (ankaŭ la malnovaj) skribu kaj ensendu aliĝilon al la lando delegito, kiu disponigas blankedojn por tio. Kie ne estas delegito oni sendu rekte al ISAE.

9. Biblioteko. La estraro decidis starigi bibliotekon de ISAE kun sciencaj kaj teknikaj libroj kaj gazetoj en Esperanto, kaj elektis la redaktoron de Scienca Revuo, s-ron W. P. Roelofs, Nederlando, prizorgi la bibliotekon. La biblioteko, kiu staros je dispono de la membroj, danke akceptas donacojn en formo de libroj kaj gazetoj. Ni daŭre publikigos listojn pri akiritaj libroj.

SVEN ALEXANDERSSON
sekretario de ISAE